Teksti suurus:
A A A

Võimalused täiendõppeks

18.01.2018
Võimalus on kandideerida järgmistele kursustele:
1) Välikoka kursus (maleva reg. tähtaeg 22.01.2018)
2) Instruktorikursus (maleva reg. tähtaeg 05.02.2018)
3) Juhtimiskursus I (maleva reg. tähtaeg 05.02.2018)
4) Juhtimine praktikas 1 (maleva reg. tähtaeg 05.02.2018)
5) Lahingkannatanu käsitlemine rühma raamistikus (maleva reg. tähtaeg 15.05.2018)

Registreerimine kursustele toimub läbi maleva personalispetsialisti.
Välikoka kursus 
 
Välikoka kursuse e- õpe Iliases toimub 5.02- 18.03. 2018, kompleksharjutus Kaitseliidu Jõgeva malevas, Aia 36a, Jõgeva linn toimub 27.04- 29.04.2018 ning praktika 30.07.- 04.08.2018 Jõgevamaal ja vajadusel 46. nädalal Kaitseliidu kooli tasemekursuse lõpuharjutusel Kotkalend 2018 Raplamaal.

Sihtgrupp
Naiskodukaitse ringkonna toitlustusgrupi liige
Kaitseliidu väliköögi meeskonna liige
 
Üldeesmärk
 
Kursuse läbiviimise tulemusena paraneb köögimeeskondade toimimise, välitoitlustuse ja hügieeninõuete järgimise tase kogu Kaitseliidus.
 
Saavutatav pädevus
 Kursuslane on võimeline töötama välikokana meeskonna koosseisus.
 
Kursuse sisu
Väliköök, väliköögi paigutus, toitlustusjääkide ja prügi käitlemine, ladu ja tarvikud
Toidu ettevalmistamine, valmistamine ja väljastamine
Kompleksharjutus 

 
Instruktorikursus

Toimub Kaitseliidu koolis 09.-11.03 ja 23.-25.03.2018. 

Sihtgrupp
Väljaõppe läbiviimisega tegelevad vabatahtlikud kaitseliitlased, naiskodukaitsjad, erialaspetsialistid ning üksuste juhid, vabatahtlikud noortejuhid,  Kaitseliidu töötajad ja tegevväelased.

Saavutatav pädevus
Kursuse lõpetanu on võimeline kavandama ja läbi viima eesmärgipäraseid õppetunde, reflekteerima iseenda õpivajadusi ning andma aitavat ja arengupotentsiaalile suunatud tagasisidet.

Sisu
Õpetamise põhimõtted
Õppeeesmärk
Tunni struktuur
Õppemeetodid
Õpitulemuste hindamine ja mõõtmine
Tundide kavandamine
Õppetundide läbiviimine ja refleksioon 
 

 
Juhtimiskursus I 

Toimub  Kaitseliidu koolis 05.03. – 09.03.2018. aastal. 

Kursuse sihtgrupp
Vabatahtlikud: Kaitseliidu jaopealik, rühmapealiku abi, rühmapealik, kompanii pealik, malevkonna pealik. Naiskodukaitse ringkonna ja jaoskonna esinaine, aseesinaine, juhatuse liige ning erialagrupi juht. Noorte Kotkaste ja Kodutütarde vabatahtlikud juhid.

Üldeesmärk
Kursuse tulemusena areneb juhtide teadlikkus iseendast ja meeskonna efektiivsest toimimisest, mille tulemusena paraneb organisatsiooni juhtimine kõikidel tasanditel.

Õpiväljundid
Kursuslane saab isikliku tööpanuse kaudu sügavama arusaamise iseendast juhina ning arendab vilumust järgnevas:
•            süvajuhtimise põhimõtete rakendamine;
•            efektiivse kommunikatsiooni kasutamine;
•            motivatsiooni mõjutavate tingimuste välja selgitamine;
•            nõuete, ootuste, väärtuste ja hoiakute teadvustamine;
•            sotsiaalsete (grupi)protsesside vaatlemine ja analüüsimine;
•            enese väljendamine ja kaaslaste tegevuse interpreteerimine;
•            grupiprotsesside juhtimine koostööfaasi saavutamiseks.


 
Juhtimine praktikas 1 (ülesandekeskne juhtimine)
Kursus toimub Kaitseliidu koolis, Alus 16.–18.03.2018 

Sihtgrupp
Malevkonna pealik; Kompaniipealik, pealiku abi; Rühmapealik, pealiku abi; Jaopealik; NAKkl kursuslane; Kaitseliidu erinevate tasandite juhatuse liige, revisjonikomisjoni esimees;  Naiskodukaitse ringkonna/jaoskonna esinaine, aseesinaine, juhatuse liige, revisjonikomisjoni esinaine; Naiskodukaitse erialagrupi juht; Noorte Kotkaste ja Kodutütarde vabatahtlik juht, juhatuse liige; Küberkaitseüksuse vabatahtlik juht, juhatuse liige
 
Üldeesmärk
Kursuse tulemusena areneb organisatsioonis inimesekeskse juhtimise võimekus.
 
Saavutatav pädevus
Kursuslasel areneb võimekus kasutada ülesannete täitmisel eesmärgipäraselt grupi ressursse ja juhtimisfunktsioone.
 
Sisu
Tagasiside
Asjatundlikkus ja juhtimine
Inimestevaheline koostoimimine
Otsuste vastuvõtmise protsess
(Juhi)ülesannete lahendamine
Kvaliteet ja nõusolek
Kontroll kui arendusvahend
Juhtimisalaste kogemuste vahetamine ja läbitöötamine 

 
 
Lahingkannatanu käsitlemine rühma raamistikus
Kursus toimub 15.–17.06.2018
 
Sihtgrupp
Esmane - rühmaülemad ja rühmavanemad
Teisene - rühma parameedikud
Märkus:
Rühma parameedikud enda üksusest ILMA rühmaülemata või rühmavanemata osaleda EI SAA.
Vastavasisulise möönduse eesmärk on vältida tasemekursuse muutumist erialakursuseks. Tegemist on eelkõige üksuse juhtidele vajaliku tasemekursusega, et parandada puudujääke administratiivses ning juhtimisalases tegevuses.
Rühmaparameedikuid on võimalik kaasata kursusele juhul, kui jääb lisakohti (nimekirja täituvus) esmase sihtgrupi arvelt.
 
Kursuse eesmärk on võimaldada sihtgrupil omandada:
Kursuse läbiviimisega luuakse tingimused, kus isikliku õpipanuse kaudu kasvab Kaitseliidu lahinguüksuste ülemate teadlikkus meditsiini juhtimise osas, luues seeläbi eeldused kannatanute kiireks ja säästlikuks käsitluseks ning jõudmaks vajaliku meditsiiniabi tasemeni.