Teksti suurus:
A A A

Relvainstruktori kursus (RIK)

22.07.2019
Relvainstruktori kursus viiakse 2019. aasta teisel poolel läbi järgmistel ajavahemikel:
27.–29.09;
25.–27.10;
15.–17.11;
06.–08.12.2019.

Kursus toimub Muraste õppekeskuses ja Kaitseliidu koolis. Kooli poolt tagatakse toit ja majutus. Kogu muu vajalik varustus (nimekirja alusel) ja transport väljaõppe toimumise kohta palume tagada maleval.
 
Sihtgrupp
Vabatahtlikud tegevliikmed:
-           rühmaülem;
-           rühmavanem;
-           jaoülem;
-           instruktor sõltumata ametikohast.
NB RIK on eelduskursus LIK-1 pääsemiseks.

Kursuslasele esitatavad nõuded
Formaalharidus Vähemalt keskharidus
Eelduskursused
SOK või muu sarnane kursus;
NAKKl või muu sarnane kursus;
Positiivsele tulemusele sooritatud Automaadi test nr 1 (test tehakse ka kohapeal kursuse esimese õppenädala alguses).
Hoiakud
Motiveeritud õppima, koostöövalmidus, täpsus, kohusetundlikkus, põhjalikkus, valmisolek meeskonnatööks.
Isikuomadused
Kiire kohanemis- ja otsustusvõime, kõrge pingetaluvus, loov mõtlemine, võimeline juhtima meeskonnatööd, hea eneseanalüüsi võime.

Üldeesmärk
Kursusega luuakse võimalus omandada relvainstruktori oskused eesmärgiga kasutada  neid oskusi malevates relvaõppe läbiviimisel. Kursusega luuakse võimalus ajakohastada enda varasemat väljaõpet (uuenenud väljaõppe regulatsioon, tundide läbiviimise alusdokumendid ja õppematerjalid) ning tõstetakse tõenäosust, et malevates läbiviidav relvade õpetamine kujuneb senisest ühtlasem ja kvaliteetsem. Pikemas perspektiivis suurendatakse sellega instruktorite hulka kellel on relvainstruktori oskused.
Taotletav pädevus
Kursuse läbinul on oskus  läbi viia relvaõpet drilli meetodil, juhindudes kehtivatest regulatsioonidest ja  õppematerjalist.
Õpiväljundid
Kursuse lõpuks kursuslane:
a)         tundide ette valmistamisel ja läbiviimisel juhindub olemasolevatest õppematerjalidest ja kehtivatest regulatsioonidest;
b)         oskab ette valmistada ja kasutada koolituskaarti;
c)         oskab ette valmistada relvatunni läbiviimise koha ja vajaliku varustuse;
d)         on läbi viinud drilli meetodil vähemalt 2 relvatundi ettenähtud sisus ja mahus või ühe automaadi test nr 1 ning saanud soorituste kohta tagasiside;
e)         on osalenud vähemalt viies kursuse raames läbiviidavas relvatunnis ning oskab teha kogetust järeldusi õpieesmärkide saavutamise või mittesaavutamise põhjuste kohta;
f)         tunneb ära puudused relva käsitsemisoskustes ning oskab sellest teha järeldused, mida on vaja nõuetekohaseks käsitsemiseks õpetada või harjutada.

Läbiviimise põhimõtted
II poolaasta kursusele võetakse 5-15 kursuslast.
Kursuse iseseisva õppe osa edastatakse kursuslastele elektrooniliselt või tehakse kättesaadavaks e-õppe keskkonnas. Kõik info ja allikmaterjalid, mida saab edastada ja õppida kaugõppe teel, siis seda tehakse eesmärgiga kasutada kontaktõppe aega maksimaalselt õppetundide ettevalmistamiseks, nende läbiviimiseks ja tagasisidestamiseks.
Kursuse läbiviimisel eeldatakse, et malevas on kursuslasele kättesaadav (relva)instruktor, kes aitab relvatunde ette valmistada, läbiviimist harjutada ja annab arendavat tagasisidet. Malev peaks võimaldama kursuslasele õppetundide läbiviimise koha, vajaliku õppevara olemasolu ning eeskirjadele ja muudele relvaväljaõppe dokumentidele juurdepääsu.
Väljastatavad dokumendid
Kursuse lõpetajale väljastatakse  kursuse lõpetamist tõendav tunnistus koos selle juurde kuuluva õpiväljundeid kirjeldava tunnistuse lisaga.

Kursusele registreerimine
 
Kui tekkis huvi, siis annan teada oma soovist kursusel osaleda maleva personalispetsialistile Anu Põld´ile (anu.poldkaitseliit.ee või 717 9457).