Teksti suurus:
A A A

Tule ja õpi nooremallohvitseriks!

22.07.2019
Nooremallohvitseri kursus Kaitseliidus (jaoülem) vastuvõtutingimused ja katsete kirjeldused

Aeg ja koht: katsed viiakse läbi 7. septembril Kaitseliidu koolis Keskuse tee 2, Alu alevik, Raplamaal.

Nõuded:
TSOBKkl (uuem lühend SOKkl või muu sõduri baaskursus/õpe);
jao liikmena praktika vähemalt 2 aastat;
sooritatud automaatrelva 2018/2019 TEST 1 ja TEST 2 või TEST 3.
 
Katsed koosnevad neljast osast: üksikmees jao koosseisus, marsruudikaardi koostamine, üldfüüsiline test ja  vestlus.
3.1       „Üksikmees jao koosseisus“ katseosa eesmärk on veenduda jaoliikmena  tegutsemise kogemuse olemasolus kvaliteedis, mis võimaldab kursusel keskenduda juhtimisvõimekuste arendamisele.
Ülesanded ja hinnatavad aspektid on:
Tegutsemine jao kiirrünnaku drillides ja kiirkaitsesse rühmitumisel.
o          Liikumine erinevates jao formatsioonides
o          Käemärkide jälgimine, järgimine ja edastamine
o          Relvakandmis- ja üksiksõduri liikumisviisid
o          Tuli ja liikumine lahingpaari koostöös
o          Sihtmärgi osutamine
o          Tulejuhtimis käskude täitmine (dubleerimine)
o          Positsiooni valik
o          Tulekaardi koostamine
o          Tegutsemine õnnetusjuhtumi korral: hindab olukorda, vajadusel peatab verejooksu ja asetab kannatanu stabiilsesse külgasendisse
 
3.2       „Marsruudikaardi koostamine“ katseosa eesmärk on veenduda kandidaadi kaardilugemise oskuses ja tasemes, mis võimaldab vastuvõetutel kursusel jätkata enda arendamist jaoülema ülesannetest lähtuvalt.
·           Ülesanded ja hinnatavad aspektid on:
o Etteantud koordinaate kasutades, marsruudikaardi koostamine
o          Koordinaatide märkimine kaardile;
o          Asimuutide võtmine
o          Kauguste mõõtmine kaardil
o          Sammupaarideks arvutamine
o          Teekonnale kuluva aja arvutamine
 
3.3       „Üldfüüsiline test“ katseosa eesmärk on veenduda kandidaadi füüsilistes võimetes, et saada ülevaade kursuse keskmise taseme kohta.
 
3.4       Vestlus. Vestluse eesmärk on kontrollida, et NAKkl vastuvõetutel on rahuldav eneseväljendusvõime ja valmisolek õppimiseks. Vestlusel selgitab kandidaat oma õppima asumise ajendit ja õpihuvi (mida ta konkreetselt õppida soovib ja miks, millal, kuidas, kus ta seda rakendama hakkab). Vajadusel (kui tekib konkurents mitme kandidaadi vahel) võib komisjon esitada lisaküsimusi jao relvastuse, juhtimise ja taktika kohta, eesmärgiga selgitada välja kandidaadi potentsiaal tegeliku jaoülemana lahinguolukorras. 
Praktiliste tegevuste õppevara
a.         Sõduri käsiraamat, KVÜÕA Lahingukool Võru, 2015
b.         Meditsiinialane väljaõpe, KVLK Võru, 1998
c.         Sõjatopograafia kaardilugemine, KVÜÕA Tartu, 2004
d.         Jaoülema käsiraamat, KVLK Võru, 2012
e.         Jagu/rühm püsitoimingud, KVÜÕA Tartu, 2016
Hindamine
Hinnatakse kandidaadi praktilisi ja füüsilisi sooritusi ning viiakse läbi vestlus. Kandidaadi tegevustes jälgitakse arendamist vajavaid detaile ning hinnatakse nende mõju kursuse õpieesmärkide saavutamisele ja omandamisraskuse astet. Samuti kontrollitakse hindamisega kandidaadi eneseanalüüsi olemasolu ja selle adekvaatsust, pingetaluvust ja hoiakuid. Kursusele vastuvõtmine toimub tekkinud tekkinud pingerea alusel.

Registreerimine katsetele: 
Kui tekkis huvi, siis annan oma soovist vastuvõtukatsetel osaleda maleva personalispetsialistile Anu Põld´ile (anu.poldkaitseliit.ee või 717 9457).